Universāla mācību programma pieaugušajiem par mobinga preventīvu novēršanu ar emocionālās, sociālās inteliģences metodēm.

Grantu programma sociālās uzņēmējdarbības ideju atbalstam

https://www.seb.lv/uznemumiem/biznesa-izaugsmei/grantu-programma-socialas-uznemejdarbibas-ideju-atbalstam

Sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību

https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/marupes-novada-pasvaldiba

  • Metodoloģisko materiālu izstrāde un druka darbam ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem. 
  • Apmācību sesiju veikšana pedagogiem un vecākiem darbam ar skolēniem un materiālu aprobāciju skolās, kas nodrošina to pielietojamību un realizāciju.

SIA CENTRS SEVII biznesa projekta mērķis ir:

Attīstīt sociālās, emocionālās inteliģences spējas skolēnos pamatizglītības pirmajā posmā, vecākos un skolotājos, lai mazinātu un preventīvi novērstu emocionālās un fiziskās vardarbības riskus. Metodoloģiski sagatavot pedagogus darbam ar pamatstresiem (dusmas, bailes, raizes), izstrādāt un aprobēt mācību materiālus, lai novērstu mobinga riskus skolās, ģimenēs, sabiedrībā Latvijā, pasaulē. 

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

Projekta mērķis ir: noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.