IEPAZĪSTIES ar "esi/ SPĒLES maziem un lieliem" autoru kolektīvu!

Grāmatu veidojuši 20 autori - psihologi, terapeiti, pedagogi, kouči, uzņēmēji, intelekta attīstības treneri, pedagoģijas doktori, vecāki, kas ikdienā saskaras ar aktuālām skolēnu problēmām un vajadzībām. Tagad šo profesionāļu pieredze ir apkopota un pieejama! Tās ir 45 efektīvas, jēgpilnas metodes, kas izveidotas saskaņā ar valsts izglītības politiku, SKOLA2030 vadlīnijām. Lasot esi/ grāmatu, spēlējot spēles, bērns var spert drošu soli tuvāk saviem sapņiem!

Kā esi/ prasmes - apzinātība, empātija, mērķtiecība, komunikācija var palīdzēt?

Bērniem esi/ prasmes jau no mazotnes māca, kā apzināties un izvirzīt savus mērķus, kā tos sasniegt, tajā pašā laikā ļoti uzsverot, ka mums apkārt ir daudzi cilvēki, kuri tieši tāpat kā mēs jūt un virzās uz saviem mērķiem, tāpēc mums jāprot klausīties un sadzirdēt citam citu. 

Skolotājiem esi/ prasmes ir atbalsts, veidojot cieņpilnu vidi, kur skolēni jūtas droši un sadzirdēti. Tieši tāpat šo prasmju mācīšana skolēniem strādā arī pretējā virzienā, proti, arī skolēni apzinās skolotāja ieguldījumu, darbu, attieksmi. Tas savukārt sekmē radošumu un vēlmi izmēģināt kaut ko jaunu gan skolēniem, gan skolotājiem.

Vecākiem esi/ prasmes palīdz ar bērnu veidot attiecības, kur ir pieņemts runāt par jūtām un sajūtām. Kā vecāki, tā bērni drīkst būt dusmīgi vai ar kaut ko neapmierināti, un mēs visi šīs izjūtas piedzīvojam. Jautājums ir tikai par to, kā mēs rīkojamies šādos "ne labajos" mirkļos, un esi/ prasmes palīdz šādas situācijas pārdzīvot viegli. 


Bērni mācās dzīvi no mums, tāpēc kopā pavadītais laiks ir vērtīgākie mirkļi, kurus bērni atceras. 

Bērniem ir svarīgi, ka izrādām interesi par viņu dzīvi. Pētījumi rāda, ka vissiltākās bērnības atmiņas saglabājas par it kā ikdienišķiem “sīkumiem” un tieši sīkumi ir tās lielās lietas, kas likušas bērniem justies mīlētiem, saprastiem un pasargātiem.

Dārgākais mūsu resurss ir mūsu uzmanība! ->Tur, kur ir mūsu uzmanība, tur ir mūsu enerģija! -> Tur, kur ir mūsu enerģija, tur ir mūsu panākumi

Bez mūsu uzmanības pašiem pret sevi nav iedomājama apzinātība, bez uzmanības pret citiem nav iedomājama empātija un komunikācija. Arī mērķtiecības pamatā ir mūsu prasme noturēt uzmanību uz mērķi. 

Tieši tāpēc mēs – "Intelekta attīstības centrs" - devām ieguldījumu šīs grāmatas tapšanā, lai ar kognitīvo treniņ metožu un spēļu palīdzību katrs var trenēt un uzlabot savas uzmanības un koncentrēšanās spējas.

Cilvēks jebkurā dzīves posmā sev jautā: "Kas es esmu? Kāpēc es esmu? Kas man jāizdara šajā pasaulē?". Tas notiek gan mazam bērnam, iepazīstot savas spējas un to robežas rotaļu un spēļu veidā, gan pieaugušajam, piemēram, saskaroties ar dzīves izaicinājumiem vai krīzēm. 

Tāpēc apzinātība un saikne ar savu iekšējo pasauli īpaši pārmaiņu laikā sniedz zināmu drošības un stabilitātes sajūtu, jo katrā no mums ir unikālas spējas, prasmes un talanti, kas mūs padara īpašus un atšķirīgus un palīdz mums pārvarēt grūtības. Taču ir brīži, kad mums pašiem ar sevi nepietiek vai pietrūkst kādu zināšanu un prasmju, tāpēc atbalstu varam rast, tikai sadarbojoties ar citiem. Šīs sadarbības pamatā ir nepieciešama cieņa un emocionāla inteliģence, prasmes, kuras vispirms mēs attīstam paši pret sevi. 

Arī mana pieeja, kā strādāju ar klientiem, aicina vispirms pavērst savu iekšējot satelītu pret sevi, tur ieraugot savas īpašās spējas un resursus un "sakārtojot katram savu iekšējo istabu", taču tikpat svarīga ir nepieciešamība spoguļoties citam citā, tādējādi ieraugot pilno bildi. Tādēļ vēl jo vairāk - pasaulē, kura kļūst arvien globālāka un digitālāk - tieši cilvēciskās prasmes - apzinātība, empātija, mērķtiecība, komunikācija - top arvien nozīmīgākas un fundamentālākas. Mācīsimies kopā!

Apzinātība palīdz labāk izprast, kur es esmu notikumā, situācijā. Tā palīdz atkal un atkal atgriezties pie sevis - savām vajadzībām, vēlmēm, paša apzināšanās. Apzinātība palīdz pieņemt labākos lēmumus sev, savukārt pielietojot empātiju, mēs savas vajadzības varam apmierināt veidā, kas ir atbalstošs videi. 


Empātija var būt burvju nūjiņa, ja pielietota, saudzējot sevi. Labāk apzinoties sevi un izmantojot empātiju, iespējams komunicēt veidā, kas ciena sevi un apkārtējos. Šādu prasmju attīstīšana ir noderīga pilnīgi visiem. Visos vecumos, dažādās dzīves situācijās, dažādās lomās, mēs varam tikai iegūt, pielietojot apzinātību, empātiju un atvērtu komunikāciju.

Bērniem esi/prasmes palīdz iekļauties, justies piederīgiem, sadzirdētiem un novērtētiem. Un tas ir pats svarīgākais, likt bērnam sajust, ka viņš ir vērtīgs un mēs visi esam vērtīgi un savstarpējas cieņas vērti. 

Vecākiem esi/prasmes palīdz sadzirdēt un ieraudzīt savu bērnu tik patiesu, brīnišķīgu un neatkārtojamu, kāds viņš ir.  

Skolotājiem esi/prasmes palīdz veidot draudzīgu, atbalstošu un pieņemošu attieksmi kolektīvā.

Esi/ prasmes atbalsta ikvienu no mums, ceļā uz pasaules ap sevi un sevī apzinātu un jēgpilnu veidošanu, balstoties un patiesumu, skaidrību, plašāku redzējumu, mieru un cilvēcību. 

Bērna - pieaugušā abpusēji ieinteresēta līdzdarbošanās ir piepildītu attiecību un izaugsmes spēcīgs veicinātājs.

Bērniem - šīs prasmes piedāvā brīvību 'būt pašam' - tādam, kāds patiesi esi; 'neaizvērt' sevi un apzināties, ka pasaule sevī un ap sevi ir lielāka nekā mums dažbrīd šķiet

Vecākiem - šīs prasmes palīdz vecākiem ieraudzīt patieso otra cilvēka esību, vērtību un unikalitāti

Skolotājiem - šīs prasmes var parādīt, ka mēs mācamies visu mūžu, un jebkuru situāciju var mēģināt apskatīt no 360 grādiem

Mums visiem, bērniem, vecākiem, skolotājiem, lai justos labi, lai veiksmīgi iet uz savām profesionālām un personīgām virsotnēm, ir svarīgi apzināties savu noskaņojumu, izjūtas un emocijas un prast tās adekvāti izpaust. 


Pietiekami attīstītas empātijas spējas rada labvēlīgu fonu dialoga veidošanai, kopīgu lēmumu pieņemšanai, problēmu risināšanai. Tās labvēlīgi ietekmē komunikāciju un ir īpaši svarīgas, lai spētu izveidot dziļas un personīgas attiecības. Saskarsmē ar cilvēkiem emocijas liek mums uzvesties noteiktā veidā un mācoties saprast emocijas, mēs kļūstam spēcīgāki. 

Prasme pārdomāt, izvērtēt, kontrolēt emocijas palīdz rast īsto ceļu pretī izaugsmei.

Apzinātība, empātija, mērķtiecība un komunikācija - visas šīs prasmes kopumā ir psiholoģiski nosvērtas un veiksmīgas ikdienas atslēga kā bērnam, tā pieaugušajam jebkurā jomā. Pietam, attīstoties vienai no šīm prasmēm, pilveidojas arī pārējās.

Bērniem būtiskas šīs prasmes ir gan socializējoties ar citiem, gan spējot pašam apzināties savas kvalitātes, pieņemt sevi, mīlēt sevi un saprast, ka katrs mēs esam atšķirīgs. Vecākos pašos šīs prasmes palīdz pilveidot tās savos bērnos. Mūsu bērni ir mūsu spogulis. Kā dzīvojam paši, tā mācās dzīvot viņi. Ja izprotam un ieklausāmies savos bērnos un citos cilvēkos, viņi iemācās tāpat rīkoties ar apkārtējiem.

Darbā un ikdienā ar bērniem sevišķi svarīgi ir izjust gan empātiju, gan atrast pareizo komunikāciju ar katru bērnu, kā arī apzināties, kā šobrīd jūtos pats, kā radusies kāda situācija un kā to risināt saudzīgi pret visām iesaistītajām pusēm, arī sevi pašu. Šīs svarīgās prasmes palīdz veiksmīgāk organizēt ikdienu, palīdz būt elastīgam pie izmaiņām, palīdz nezaudēt optimismu grūtās dienās un savaldību sarežģītās situācijās komunikācijā ar apkārtējiem, palīdz labāk izprast pašam sevi, pieņemt sevi tādu, kāds esi, izprast bērnus, kolēģus, vecākus. 

Tā ir kā spēja "iekāpt otra kurpēs" pirms ļauties emociju plūdiem un saprast, kā rīkoties gudri un veiksmīgi.


Veidojot savas attiecības ar bērnu, mūsu uzdevums, kā vecākiem, skolotājiem ir palīdzēt bērnam regulēt savas emocijas, kā arī attīstīt bērna pamatvēŗtības, tikumus, ieradumus - emocionālo, sociālo inteliģenci

Emocijas ir jebkuras komunikācijas sastāvdaļa un nozīmīgs faktors audzināšanas procesā. Uzskatu, ka savu emociju kontroli (spēja vadīt negatīvās emocijas, piemēram, trauksmi, dusmas, impulsīvās emocionālās reakcijas) svarīgi pilnveidot gan vecākiem, gan skolotājiem, gan bērniem. Pilnveidojot šo prasmi, pieaug paškontrole, uzticamība, apzinātība, spēja adaptēties, mērķtiecība un veiksmīga komunikācija.

Bērniem - kopt empātiju, līdzjūtību un pieņemšanu pret sevi un citiem. 

Vecākiem - satikties ar sevi un tā pa īstam. 

Skolotājiem - veidot kopienu ar vienotu filozofiju, kas bagātina pieredzi darbā ar bērniem - te un tagad.

Mīlestību var redzēt tikai ar sirdi. Svarīgākais ir acīm neredzams. Lai dzīve ir dzīvošanas vērta!

GRĀMATA kvalitatīva laika pavadīšanai ar bērniem!

Daloties savā pieredzē un zināšanās, AUTORU kolektīvs radījis grāmatas "esi/SPĒLES maziem un lieliem" saturu, lai tu ikdienā viegli un aizraujoši, spēlējot 45 esi/ spēles, attīstītu emocionālās, sociālās inteliģences prasmes -  apzinātību, empātiju, mērķtiecību un komunikāciju -  ģimenē, skolā, klasē.

Kam būs piemērota?: vecākiem, bērniem, skolotājiem

Veidojam labāku sabiedrību kopā!

PASŪTĪT